Информационно обслужване

ПРОГРАМА по руски език ниво B1

общ брой часове: 100

След завършване на обучението обучаваният трябва да може:

при слушане да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време; разбира основното от радио и телевизионни предавания за актуални събития и теми.

да чете текстове, написани предимно на всекидневен език или от професионалната сфера, да разбира описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

да общува, като участва без предварителна подготовка в разговори по професионални и лични теми, актуални събития и теми от ежедневието.

да разкаже преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си, да може накратко да посочи причини и да даде обяснения за мненията или намеренията си, да разкаже случка, книга или филм и да изрази отношението си.

да напише лесен свързан текст по теми, които са познати или лични писма, за да опише преживени случки и впечатления.