Информационно обслужване

ПРОГРАМА по руски език ниво A2

общ брой часове: 100

След завършване на обучението обучаваният трябва да може:

при слушане да разбира най-често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, покупки, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в кратки обяви и съобщения;

да чете кратки и прости текстове, открива определена информация в текстове като реклами, проспекти, менюта, разписания, писма;

да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики;

да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, условията си на живот, образование и работа в сегашно и минало време;

да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност.