Информационно обслужване

„Информационно обслужване” АД е бенефициент по проект „Обучението – възможност за достоен труд”, операция BG051PO001-1.1.09 „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

На 13 ноември 2012 се сключи договор с Агенция по заетостта за Безвъзмездна финансова помощ от 198 558 лева.
Мястото на изпълнение на проекта ще бъде в клоновете на Дружеството в градовете Варна, Добрич, Кюстендил и Разград за 12 месеца. 88 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда ще бъдат обучени от ИО АД в професионална квалификация „Оператор на компютър" и ще им бъде осигурен тримесеч производствен стаж в клоновете на Дружеството в посочените градове.