Информационно обслужване

Проведена информационна среща по проект „Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех"

Информационно обслужване" АД, бенефициент по договор № ESF -2116-03-13002 с Агенция по заетостта, проведе информационна среща за представяне на проект BG051PO001-2.1.16-0082 „Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех", схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3".

 

 ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.16-0082
„ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА - УСТОЙЧИВОСТ И ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Информационната среща се състоя на 28 март 2013 година от 13.30 часа в град Добрич, бул." 25 септември" 84, зала 207.

 

Обсъдиха се следните основни теми:

 

Цялостното изпълнение на проекта се очаква да приключи до края на 2013 година като се обучат общо 128 заети лица в следните професии и компетентности: