Информационно обслужване

Информационно обслужване стартира курсове по компютърно обучение за 150 безработни

  ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0114
„Повишаване на квалификацията и интегриране
на уязвимите групи на пазара на труда"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Информационно обслужване стартира курсове по компютърно обучение за 150 безработни

Екип на Информационно обслужване стартира проект, чрез който 150 безработни в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян ще преминат обучения по професия „Оператор на компютър", специалност „Текстообработване", дигитална компетентност „Adobe Photoshop" и мотивационно обучение.

Компанията е бенефициент по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда" към Агенция по заетостта. Евросредствата са по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Целите на проекта са да се подпомогне процесът на интеграция и по-лесна адаптация към пазара на труда на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в съответните градове посредством допълнителни обучения, като по този начин се създаде предпоставка за активното им включване в трудовия процес. Успешното приключване на обученията ще повиши квалификацията на безработните лица, ще подсили тяхната увереност в собствени им способности.

Реализирането на дейностите по проекта спомага да се намали социалната изолация на безработните лица и създава предпоставки за професионално и личностно развитие.

Проектът стартира от 1 юни 2013 г. и ще продължи до 31 март 2014 г.

Желаещите да се включат в обучението трябва да са регистрирани в бюрата по труда в съответните градове.

Инвестира във вашето бъдеще!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Информационно обслужване" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.