Информационно обслужване

„Информационно обслужване“ стартира проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда“

  ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0114
„Повишаване на квалификацията и интегриране
на уязвимите групи на пазара на труда"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На 16 юли беше даден официалния старт на проекта „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда", по който Информационно обслужване е бенефициент. Проектът е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда" и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На събитието присъстваха представители на бюрата по труда, браншови организации и медии.

С предоставените средства ще бъдат обучени 150 безработни лица в 7 града в страната - освен София, това са Бургас, Варна, Добрич, Перник, Пазарджик и Смолян. В София в проекта ще бъдат включени 60 безработни лица, в Бургас, Варна и Добрич по 20 лица, а в Перник, Пазарджик и Смолян - по 10 безработни ллица. Обучаемите са в оптимален брой в група - 10 човека и ще преминат последователно курсове по професионална квалификация - професия „Оператор на компютър", специалност „Текстообработване"; дигитална компетенция „Adobe Photoshop" и мотивационно обучение.

Обучението по професия дава възможност от придобиване на първоначални познания до задълбочено усвояване на MS Office, като успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за първа степен на професионална квалификация на Министерство на образованието и науката. Дигитална компетенция „Adobe Photoshop" е специализиран курс и дава възможност на безработните да натрупат нови познания за работа в една доста търсена на пазара на труда област. Тези две обучения ще повишат компетентността и практическите умения на лицата от целевата група, а последващото мотивационно обучение включва разработването на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване, които ще допринесат за засилване на конкурентоспособността на обучените лица.

На базата на придобитите трайни знания и умения обучените безработни лица ще бъдат по-адаптивни и по-конкурентни на пазара на труда. Ще се повиши възможността им по-лесно да се реализират професионално и да надградят квалификацията си с последващи обучения.

Общата цел на проекта е да се подпомогне процесът на интеграция и по-лесна адаптация към пазара на труда на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда в съответните градове, като по този начин се създаде предпоставка за активното им включване в трудовия процес.

Настоящият проект обхваща период от 10 месеца и приключването му ще бъде в края на март 2014 г.

Приоритетно в проекта ще бъдат включени безработни лица без образование, с ниска степен на образование и без специалност и професия; трайно безработни лица, неактивни лица и представители на уязвими етнически групи.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Информационно обслужване" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.