Информационно обслужване

Започнаха обученията на първите 90 човека безработни лица в седем града в страната

  ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0114
„Повишаване на квалификацията и интегриране
на уязвимите групи на пазара на труда"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Започнаха обученията на първите 90 човека безработни лица в седем града в страната.

Информационно обслужване започна курсове за професионално обучение на безработни лица в 7 града в страната в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда".

На 09.09.2013 г. успешно започнаха обучение 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян. Подборът беше направен съвместно с бюрата по труда в градовете, като за София бяха одобрени за обучение безработни лица от бюрата по труда „Сердика", „Изток" и „Люлин". Приоритетно бяха избрани трайно безработни, хора в неравностойно положение, представители на малцинствените групи и с по-ниска степен на образование.

На безработните лица се дава възможност да преминат безплатни за тях обучения по професия „Оператр на компютър", специалност „Текстообработване", дигитална компетентност „Adobe Photoshop" и мотивационно обучение с разработване на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване.

Обучението се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Всеки един от одобрените курсисти ще премине през трите етапа на обучение и се очаква до 20-ти ноември 2013 г. във всички градове да приключат учебните процеси на този етап на изпълнение на проекта.

През месец октомври ще бъде направен нов подбор на още 60 безработни лица, разпределени в следните градове: Бургас - 10, Варна - 10, Добрич - 10, София - 30 човека.

Желаещите да се включат в обучението трябва да са регистрирани в бюрата по труда в съответните градове.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Информационно обслужване" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.