Информационно обслужване

Информационно обслужване АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян

  ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0114
„Повишаване на квалификацията и интегриране
на уязвимите групи на пазара на труда"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Като бенефициент по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда", съгласно сключен договор с Агенция по заетостта, „Информационно обслужване" АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян. Евросредствата са по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

В обученията приоритетно бяха включени представители на малцинствените групи и трайно безработни лица. В периода септември-ноември безработните успешно завършиха обучение по професия „Оператор на компютър", специалност „Текстообработване" и дигитална компетентност „Adobe Photoshop", с което получиха свидетелства за първа степен на професионална квалификация и сертификат.

След придобитите знания и умения, курсистите преминаха тридневно мотивационно обучение, където освен подготовката на документи при кандидатстване за работа и явяване на интервю упражниха техниките за ефективна комуникация и всеки един разработи индивидуален план за професионално развитие и усъвършенстване.

През месец ноември започнаха обученията на нови 60 човека, след направен подбор с бюрата по труда в градовете София, Бургас, Варна и Добрич. Курсистите се очаква да завършат трите етапа на обучението си в края на месец януари 2014 г.

Целите на проекта са да се подпомогне процесът на интеграция и по-лесна адаптация към пазара на труда на безработните лица и включва обучението на общо 150 безработни лица.

Галерия може да разгледате в нашата фейсбук страница

Не спираме да работим по най-добрия начин с отговорност към обществото и в полза на държавата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Информационно обслужване" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.