Информационно обслужване

Информационно обслужване проведе компютърни обучения за 150 безработни лица

 

EU ESF

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0114

„Повишаване на квалификацията и интегриране

на уязвимите групи на пазара на труда"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Приключиха обученията по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда", по който Информационно обслужване е бенефициент, съгласно сключен договор с Агенция по заетостта.

Общо по проекта бяха обучени 150 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян. Тази бройка покрива напълно индикаторите за успех на проекта. Евросредствата са по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Обученията преминаха на два етапа. На първия етап бяха подбрани, съвместно с бюрата по труда във всички градове, включени в проекта, и обучени 90 човека. На вторият етап бяха включени още 60 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна и Добрич. Последните групи курсисти успешно приключиха и получиха сертификатите си през месец февруари 2014 г.

Проектът се реализира при прилагане принципа на децентрализация, тъй като се осъществи на територията на няколко общини. Всеки от учебните центрове се управляваше на местно ниво с цел обхващане на по-голям брой безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, и осигуряване на стриктен контрол, високо качество на учебния процес и отчитане на местните особености.

В обученията приоритетно бяха включени представители на малцинствените групи, хора с увреждания, с по-ниска степен на образование и трайно безработни лица.

Използвани бяха най-съвременни методи за обучение и преподаване, съобразени със спецификата на целевата група - обучението на безработни. Представителите на целевата група преминаха поетапно курсове по професия „Оператор на компютър", специалност „Текстообработване" и дигитална компетентност „Adobe Photoshop", с което получиха свидетелства за първа степен на професионална квалификация и сертификат. Всички курсисти бяха включени и в тридневно Мотивационно обучение, с което да се подготвят за кандидатстване при работа, но също и да се подпомогне процесът на интеграция и по-лесна адаптация на безработните към пазара на труда.

Галерия с изработените от нашите курсисти поздравления може да разгледате в нашата фейсбук страница IS Training Center.

Не спираме да работим по най-добрия начин с отговорност към обществото и в полза на държавата.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Информационно обслужване" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.