Информационно обслужване

150 безработни лица обучи „Информационно обслужване“ АД в 7 града в страната с евросредства по ОП „Развитие на човешките ресурси“

  ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0114
„Повишаване на квалификацията и интегриране
на уязвимите групи на пазара на труда"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На 25.03.2014 г. беше проведено заключително информационно събитие за представяне на резултатите по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда", по който „Информационно обслужване" АД е бенефициент. На събитието присъстваха представители от бюрата по труда, НАПОО, браншови организации, медии и курсисти от София, участвали в обученията.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда".

150 безработни лица завършиха обучения по професия „Оператор на компютър", специалност „Текстообработване"; дигитална компетентност Adobe Photoshop и мотивационно обучение.

Като бенефициент по проекта с предоставените евросредства „Информационно обслужване" АД обучи представители на целевата група - безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда" в градовете: в София - 60 човека, Бургас - 20 човека, Варна - 20 човека, Добрич - 20 човека, Пазарджик - 10 човека, Перник - 10 човека и Смолян - 10 човека. Това е индикатор за 100% успех на проекта, тъй като всички включени в обученията лица, завършиха успешно. На всяко лице се даде възможност да премине последователно трите обучения. Използвани бяха най-съвременни методи за обучение и преподаване, съобразени със спецификата на целевата група - обучението на безработни. Всички курсисти придобиха първа степен на професионална квалификация по професия „Оператор на компютър" и получиха свидетелство на МОН и сертификат за завършено обучение по Adobe Photoshop. Мотивационното обучение им даде възможност да разработят собствени планове за професионално развитие и усъвършенстване и да бъдат уверени и конкуретноспособни на пазара на труда.

Проектните дейности обхванаха период от 10 месеца - от м. юни 2013 г. и приоритетно бяха включени безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и професия, трайно безработни лица, неактивни лица, представители на уязвимите етнически групи.

Общата цел на проекта бе да се подпомогне процесът на интеграция и по-лесна адаптация към пазара на труда на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в съответните градове, като по този начин се създаде предпоставка за активното им включване в трудовия процес. В извършените обучения бяха заложени часове за работа с компютър на различно ниво на познание, така че цялостният комплекс от преминати курсове даде възможност на обучаемите за широк спектър от познания в сферата на информационните технологии и по-лесна адаптация към трудовия сектор.

Проектът е част от корпоративната политика за социална отговорност на „Информационно обслужване" АД.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Информационно обслужване" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Инвестира във вашето бъдеще!