Информационно обслужване

Новини

Информационно обслужване АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян

/

Като бенефициент по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, съгласно сключен договор с Агенция по заетостта, „Информационно обслужване” АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян. Евросредствата са по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда” по Оперативна програма „Ра