Информационно обслужване

Новини за 2013 г.

Информационно обслужване АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян

/

Като бенефициент по проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, съгласно сключен договор с Агенция по заетостта, „Информационно обслужване” АД успешно проведе обучения на 90 безработни лица в градовете София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян. Евросредствата са по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкуретно включване на пазара на труда” по Оперативна програма „Ра

„Информационно обслужване“ стартира проект „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда“

/

На 16 юли беше даден официалния старт на проекта „Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, по който Информационно обслужване е бенефициент. Проектът е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Информационно обслужване стартира курсове по компютърно обучение за 150 безработни

/

„Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз