Информационно обслужване

Новини от април 2013 г.

Проведена информационна среща по проект „Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех"

/

На 28 март 2013 г. Информационно обслужване" АД, бенефициент по договор № ESF -2116-03-13002 с Агенция по заетостта, проведе информационна среща за представяне на проект BG051PO001-2.1.16-0082 „Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех", схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 3".