Информационно обслужване

  Информаия, предназначена за субектите на данни, на основание чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, в сила от 25.05.2018 г.

Категории лични данни, които се обработват от „Информационно обслужване" АД. Цели и правно основание за обработването

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към „Информационно обслужване" АД предоставя обучения за професионална квалификация по професия и част от професия и извършва валидиране на професионални знания, умения и компетентности съгласно Лиценз № 200011004, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. ЦПО извършва дейността си на основание Закона за професионалното образование и обучение и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него. ЦПО обработва лични данни на лицата, на които предоставя обучение, на основание чл. 6, параграф 1, буква „в" и чл. 9, параграф 2, буква „б" от Общия регламент за защита на данните в изпълнение на задълженията, регламентирани в Закона за професионалното образование и обучение и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него.  

ЦПО събира и обработва по-нататък следните категории лични данни: три имена; ЕГН; дата на раждане; месторождение; местоживеене; телефон; гражданство; степен на завършено образование; данни за здравословното състояние на лицето; данни за трудова заетост на лицето; данни за етническия произход на лицето.  

Данни за администратора на лични данни и координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните

„Информационно обслужване" АД е администратор на лични данни /АДМИНИСТРАТОР/. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 831641791 и има седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Панайот Волов" № 2. За връзка с АДМИНИСТРАТОРА и длъжностното лице по защита на данните може да пишете на e-mail: [email protected].

Срок за съхраняване на личните данни

АДМИНИСТРАТОРЪТ съхранява личните данни, предоставени от субектите на данни, за срок от 50 години.

Получатели на лични данни

АДМИНИСТРАТОРЪТ предоставя обработваните от него лични данни на НАПОО на основание чл. 42, т. 11 от Закона за професионалното образование и обучение. АДМИНИСТРАТОРЪТ може да предоставя обработвани от него лични данни на Агенция по заетостта при извършване на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". АДМИНИСТРАТОРЪТ може да предоставя обработваните от него лични данни на органите на съдебната власт, на Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност" по тяхно искане и при наличие на правно основание за това.

Право на достъп на субекта на данните

Субектът на данни има право да получи от АДМИНИСТРАТОРА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните.

Право на коригиране

Субектът на данни има право на коригиране на неточните лични данни, свързани с него.  

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска от АДМИНИСТРАТОРА ограничаване на обработването при наличието на някое от следните основания:

Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на АДМИНИСТРАТОРА да провери точността на личните данни;

АДМИНИСТРАТОРЪТ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на подаване на жалба

Субектът на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава Общия регламент за защита на данните. 

Задължителен характер на предоставянето на лични данни

Като ЦПО „Информационно обслужване" АД има задължение за събиране на лични данни на лицата, заявили участие в професионална квалификация, професионално обучение или валидиране на професионални знания, умения и компетентности, съгласно Закона за професионалното образование и обучение и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него. Предоставянето на лични данни от физическите лица е задължително условие за включване в професионална квалификация, професионално обучение или валидиране на професионални знания, умения и компетентности, както и за издаване на документи за професионална квалификация, професионално обучение или валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Автоматизирано вземане на решения

АДМИНИСТРАТОРЪТ не предвижда автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.