Информационно обслужване

B2 UPPER-INTERMEDIATE

общ брой часове: 100


След завършване на обучението обучаваният трябва:

да знае:

· да разпознава английска реч;

· основни граматически правила;

· основни лексикални правила;

· основни морфологични правила;

· основни синтактични правила;

· основни пунктуационни правила;

· характерни особености при комуникация с англоговорящи.

да може: