Информационно обслужване

INTERMEDIATE

общ брой часове: 100

След завършване на обучението обучаваният трябва да може: