Информационно обслужване

C2 PROFICIENCY - общ брой часове: 100

След завършване на обучението обучаваният трябва да може: