Информационно обслужване

A1 ELEMENTARY

общ брой часове: 100

След завършване на обучението обучаваният трябва:

да знае:

да може: