Информационно обслужване

Професия "Монтьор на компютърни системи", код по СППОО: 523060

Специалност "Компютърни мрежи", код по СППОО: 5230602

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.