Информационно обслужване

Професия "Монтьор на компютърни системи", код по СППОО: 523060

Специалност "Компютърни мрежи", код по СППОО: 5230602

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

Професионално направление

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Код: 523

Професия

Монтьор на компютърни системи

Код: 523060

Специалност

Компютърни мрежи

Код: 5230602

Степен на професионална квалификация

втора

 

Ниво по НКР:

3

 

Продължителност на обучение:

до 1 година

Общ брой часове

660 ч.

от които:

-

брой часове по теория:

278

брой часове по практика:

382

Форма на обучение

дневна

Организационна форма

квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище

завършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.