Информационно обслужване


Професия "Графичен дизайнер", код по СППОО: 213070

Специалност "Графичен дизайн", код по СППОО: 2130701

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

†Adobe Illustrator;

†Adobe Photoshop;

†CorelDraw.

Професионално направление

Аудио-визуални  изкуства и техники; производство на медийни продукти

Код: 213

Професия

Графичен дизайнер

Код: 213070

Специалност

Графичен дизайн

Код: 2130701

Степен на професионална квалификация

трета

 

Ниво по НКР:

4

 

Продължителност на обучение:

до 1,5 години

Общ брой часове

960 ч.

от които:

-

брой часове по теория:

470

брой часове по практика:

490

Форма на обучение

дневна

Организационна форма

квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище

придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.