Информационно обслужване

Професия "Оперативен счетоводител", код по СППОО: 344030

Специалност "Оперативно счетоводство", код по СППОО: 3440301

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по:

Професионално направление

Счетоводство и данъчно облагане

Код: 344

Професия

Оперативен счетоводител

Код: 344030

Специалност

Оперативно счетоводство

Код: 3440301

Степен на професионална квалификация

трета

 

Ниво по НКР:

4

 

Продължителност на обучение:

до 1,5 години

Общ брой часове

960 ч.

от които:

-

брой часове по теория:

470

брой часове по практика:

490

Форма на обучение

дневна

Организационна форма

квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище

придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.