Информационно обслужване

Професия "Оперативен счетоводител", код по СППОО: 344030

Специалност "Оперативно счетоводство", код по СППОО: 3440301

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по:

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.