Информационно обслужване

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код по СППОО: 345050

Специалност "Малък и среден бизнес", код по СППОО: 3450501

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

Професионално направление

Администрация и управление

Код: 345

Професия

Сътрудник в малък и среден бизнес

Код: 345050

Специалност

Малък и среден бизнес

Код: 3450501

Степен на професионална квалификация

втора

 

Ниво по НКР:

3

 

Продължителност на обучение:

до 1 година

Общ брой часове

660 ч.

от които:

-

брой часове по теория:

208

брой часове по практика:

392

Форма на обучение

дневна

Организационна форма

квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище

завършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.