Информационно обслужване

Професия "Офис секретар", код по СППОО: 346020

Специалност "Административно обслужване", код по СППОО: 3460201

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по:

Професионално направление:

Секретарски и административни офис дейности

Код: 346

Професия:

Офис секретар

Код: 346020

Специалност:

Административно обслужване

Код: 3460201

Степен на професионална квалификация

втора

 

Ниво на квалификация по НКР

3

 

Ниво на квалификация по ЕКР

3

 

Срок на обучение:

до 1 година

Общ брой часове:

660

от които:

 

брой часове по теория:

200

брой часове по практика:

460

Форма на обучение:

Дневна

Организационна форма

Квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище:

Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.