Информационно обслужване

Професия "Офис секретар", код по СППОО: 346020

Специалност "Административно обслужване", код по СППОО: 3460201

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по:

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.