Информационно обслужване

Професия "Икономист-информатик", код по СППОО: 482010

Специалност "Икономическа информатика", код по СППОО: 4820101

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

Професионално направление

Приложна информатика

Код:482

Професия

Икономист-информатик

Код: 482010

Специалност             

Икономическа информатика

Код: 4820101

Степен на професионална квалификация

трета

 

Ниво по НКР:

4

 

Продължителност на обучение:

до 1,5 години

Общ брой часове

960 ч.

от които:

-

брой часове по теория:

470

брой часове по практика:

490

Форма на обучение

дневна

Организационна форма

квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище

Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.