Информационно обслужване

Професия "Икономист-информатик", код по СППОО: 482010

Специалност "Икономическа информатика", код по СППОО: 4820101

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.