Информационно обслужване

   
   

Професия "Компютърен график", код по СППОО: 213060

Специалност "Компютърна графика", код по СППОО: 2130601

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

†Текстообработка - предпечат на издания, комбиниращи изображения и текст;

Графични елементи;

†Векторна и растерна графика; 

†Цветоотделки, смесване на обекти и линии;

†Тримерни ефекти;

PageMaker;

Quark Xpress;

†CorelDraw.

Професионално направление

Аудио-визуални  изкуства и техники; производство на медийни продукти

Код:213

Професия

Компютърен график

Код: 213060

Специалност

Компютърна графика

Код: 2130601

Степен на професионална квалификация

трета

 

Ниво по НКР:

4

 

Продължителност на обучение:

до 1,5 години

Общ брой часове

960 ч.

от които:

-

брой часове по теория:

470

брой часове по практика:

490

Форма на обучение

дневна

Организационна форма

квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище

придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.