Информационно обслужване

„Информационно обслужване" АД извършва обучения за квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти на територията на цялата страна срещу издаване на кредити, съгласно нормативната уредба.

През 2022 година „Информационно обслужване" АД актуализира  програмите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Съгласно Заповед № РД09-3527/13.07.2022 г. са одобрени следните програми:

Програми за обучение за повишаване на квалификацията

на педагогическите специалисти:

 

1. Електронни услуги за гражданите и бизнеса

Анотация на програмата:

Работа с електронен подпис и електронно подписани документи. Представят се възможностите за предоставяне на административни услуги по електронен път и удобствата на електронните услуги. Обучението е насочено основно към директори и счетоводители, които работят с електронно подписани документи и подават документи по електронен път. Учебната програмата е разработена да задълбочи знанията и уменията на обучаемите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за работа с компютър, интернет, електронно управление, електронен подпис и електронно подписани документи. По време на обучението се усвояват умения за работа с електронната поща и електронния подпис, като част от електронното управление и електронните услуги за гражданите и бизнеса.

Продължителност на обучението:               16 академични часа

Брой квалификационни кредити:                 1 квалификационен кредит

Начин на завършване:                                              Изпитен тест - 2 уч. часа

Обучението се предлага в градовете: Благоевград, Варна; Добрич; Пазарджик; Силистра; Перник; Смолян; Стара Загора; Хасково.

2.               Работа с MS Excel

Анотация на програмата:

Учебната програмата е насочена към задълбочаване на знанията и уменията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за работа с таблици, списъци от данни, изчисления, отчети и диаграми. Обучението е надграждащо и запознава участниците с разширените възможности  Microsoft Excel като част от пакета на Microsoft Office.

Продължителност на обучението:               16 академични часа

Брой квалификационни кредити:                 1 квалификационен кредит

Начин на завършване:                                  Изпитен тест - 2 уч. часа

Обучението се предлага в градовете: Благоевград, Варна, Враца, Добрич, Пазарджик, Перник, Смолян, Стара Загора, Хасково.

3.               Използване на информационно-комуникационните технологии в обучителния процес

Анотация на програмата:

Повишаването на качественото използване на ИКТ е в подкрепа на иновативното преподаване и по-лесното усвояване на учебното съдържание от учениците. В същото време чрез комуникационните технологии се увеличава и ангажираността на ученици, родители и бизнес в учебните процеси и проекти.

Учебната програмата е насочена към задълбочаване на знанията и уменията на учителите и педагогическите кадри в областта на ИКТ за използване на разнообразни иновативни методи на преподаване и начини за оценяване на учениците чрез използване на електронните инструменти.

Програмата е ориентирана към насърчаван на ползването на информационно-комуникационните технологии и цифрови медии по всички предмети от учебния план чрез извършване на определени задачи и реализиране на проекти по всяка дисциплина с цел развитие и усъвършенстване на дигиталните умения. Предоставяното обучение е за надграждане на компетентностите и уменията на  преподавателите в областта на ИКТ с цел стимулиране изграждането и въвеждането на онлайн ресурсите в различните фази на обучението, преподаването, оценяването и обратната връзка с ученици, родители и учители.

Продължителност на обучението:               16 академични часа

Брой квалификационни кредити:                 1 квалификационен кредит

Начин на завършване:                                  Изпитен тест - 2 уч. часа

Обучението се предлага в градовете: Благоевград, Варна, Враца, Силистра, Перник, Смолян, Стара Загора, Хасково, Русе.

4.               Презентационни умения с MS PowerPoint

Анотация на програмата:

Един от основните начини за представяне на информация и съдържание пред публика е компютърната презентация. В обучението се акцентира не само на техниките за създаване на презентации, а и на начините за успешно презентиране пред аудитория. MS PowerPoint позволява добавянето на звук и анимация, което да подсили въздействието от презентирането и от поднесената информация. Презентациите все по-често се прилагат в учебния процес и презентаторските умения са от съществено значение за усвояването на материала и поддържането на интереса на аудиторията.

Учебната програмата е насочена към задълбочаване на знанията и уменията на курсистите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за работа с компютър и изготвяне на компютърни презентации. Обучението е не само за компютърно ограмотяване, а и за надграждащи познания за работа в най-разпространената операционна система Microsoft Windows. Курсистите се научават да работят свободно в среда на MS PowerPoint, да изготвят презентации и да ги представят. Това е най-достъпната и използвана програма за презентации.

Продължителност на обучението:               16 академични часа

Брой квалификационни кредити:                 1 квалификационен кредит

Начин на завършване:                                              Изпитен тест - 2 уч. часа

Обучението се предлага в градовете: Благоевград, Варна, Враца, Добрич, Пазарджик, Силистра, Перник, Смолян, Стара Загора, Хасково, Русе.

5.               Текстообработващи програми и работа с интернет

Анотация на програмата:

Учебната програмата е насочена към формиране на знания и умения за работа с компютър, текстообработващи програми, интернет и електронна поща. Предоставяното обучение е за компютърно ограмотяване и дава базови познания за работа в най-разпространената операционна система Microsoft Windows, което е задължително изискване във всички сфери на обществената дейност и необходимост за справяне със служебните задължения в 21 век.. Курсистите се запознават и започват самостоятелно да работят с MS Office пакета на ниво начинаещи - основни правила за работа в MS Windows, текстообработващи програми и правилата за работа в интернет и електронна поща.

Чрез изучаването на програмата Word, на която се отделя най-много време, се дава възможност за придобиване на умения за създаване на документ, форматирането на текстове, работа с няколко текстови документа едновременно.

Продължителност на обучението:               32 академични часа

Брой квалификационни кредити:                 2 квалификационни кредита

Начин на завършване:                                  Изпитен тест - 3 академични часа

Обучението се предлага в градовете: Благоевград, Варна, Враца, Добрич, Пазарджик, Силистра, Перник, Смолян, Стара Загора, Хасково, Русе.

6.               Облачни технологии в образованието

Анотация на програмата:

Обучението е насочено към запознаване на участниците със същността на облачни услуги, предлагащи безплатно виртуално пространство, в което всеки може да запазва файловете си онлайн, да има постоянен достъп до тях, от различни местоположения и от различни устройства. Учебната програмата е ориентирана към задълбочаване на знанията и уменията в областта на информационните и комуникационните технологии за работа чрез иновативни решения. Обучението е надграждащо и обхваща възможностите на интернет, електронната поща, приложение на облачни технологии в образованието и по-конкретно информационните технологии за работа с Google Drive.

Продължителност на обучението:               16 академични часа

Брой квалификационни кредити:                 1 квалификационен кредит

Начин на завършване:                                              Изпитен тест - 2 уч. часа

Обучението се предлага в градовете: Благоевград, Добрич, Пазарджик, Силистра, Перник, Смолян, Стара Загора.

 

Предоставяме възможност на педагогическите специалисти да се включат в обучение в удобен за тях град, да получат необходимите им знания и умения и да приключат курса с удостоверение с присъдени кредити.

 

Повече за програмите, предлагани от Информационно обслужване, може да научите чрез регистъра на Министерството на образованието и науката: http://iropk.mon.bg/public/search

 

На разположение на курсистите:

  • опитни и висококвалифицирани преподаватели;
  • гъвкаво време на провеждане на обученията с възможност за частично присъствени обучения и дистанционни часове;

 

Може да заявите участието си: