Информационно обслужване

Професия "Сътрудник в бизнес услуги", код по СППОО: 345040

Специалност "Бизнес услуги", код по СППОО: 3450401

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по:

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.