Информационно обслужване

Професия "Програмист", код по СППОО: 481010

Специалност "Програмно осигуряване", код по СППОО: 4810101

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.