Информационно обслужване

Професия "Оператор на компютър", код по СППОО: 482030

Специалност "Текстообработване", код по СППОО: 4820301

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

Професионално направление:

Приложна информатика

Код: 482

Професия:

Оператор на компютър

Код: 482030

Специалност:

Текстообработване

Код: 4820301

Степен на професионална квалификация

първа

І

Ниво на квалификация по НКР

2

 

Ниво на квалификация по ЕКР

2

 

Срок на обучение:

до 6 месеца

Общ брой часове:

300

от които:

 

брой часове по теория:

82

брой часове по практика:

218

Форма на обучение:

дневна

Организационна форма

квалификационен курс

Входящо минимално образователно равнище:

Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.