Информационно обслужване

Професия "Оператор на компютър", код по СППОО: 482030

Специалност "Текстообработване", код по СППОО: 4820301

Предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:

За да се запишете трябва:

Обучението е:

Успешно приключилите обучението:

Възможни са обучения по част от професия, включващи учебни предмети, според желанията и необходимостта на клиента.