Информационно обслужване

Професионално обучение

Центърът за професионално обучение към „Информационно обслужване" АД предлага обучение по 11 професии и 12 специалности към тях.

Предимството при обучението по професия е, че подпомага професионалната кариера и индивидуалното развитие.

Завършилите и успешно положили държавните изпити получават степен на професионална квалификация, удостоверена със Свидетелство - образец на Министерство на образованието и науката.

Професия "Сътрудник в бизнес услуги"

Професия "Сътрудник в бизнес услуги", код по СППОО: 345040 Специалност "Бизнес услуги", код по СППОО: 3450401   Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по: Информационна техника и технологии; Делово общуване,